Na podlagi 26. člena Statuta Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga je sprejel Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo dne, 31. marca 2012, je predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo dne, 16.12.2015 sprejelo

PRAVILNIK O VETERANSKIH UNIFORMAH  

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se ureja kroj, kakovost, barva in nošenje veteranskih uniformah, oznak in priznanj.

2. člen

Veteransko uniformo Zveze veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju: ZVVS) smejo nositi le veteranke in veterani (v nadaljevanju: veterani), ki so člani Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju:OZVVS), ki so članice ZVVS.

3. člen

Veteranske uniforme so:
– veteranska uniforma,
– maskirna veteranska uniforma SV,
– veteranska obleka Manevrske strukture narodne zaščite (v nadaljevanju: MSNZ, ZVVS).

II. SVEČANA VETERANSKA UNIFORMA

4. člen

Veteransko uniformo sestavljajo:
– kapa v barvi suknjiča oz. klobuček za ženske,
– suknjič (moški, ženski),
– plašč s podlogo,
– hlače oz. krilo za ženske,
– pulover
– pas,
– srajca,
– kravata,
– nizki čevlji in nogavice v črni barvi,
– bele rokavice.

5. člen

Kapa je v barvi suknjiča. Na sredini je izvezen znak ZVVS.
Suknjič je zelene barve. Na levem naprsnem žepu ima izvezen grb ZVVS, spodaj pa dva ravno vrezana žepa.
Plašč, z dvema pokončno vrezanima žepoma, je temno zelene barve in ima snemljivo podlogo. V ovratniku ima spravljeno kapuco. V višini prsi ima na levi strani našit izvezen znak ZVVS.
Hlače so črne barve, spredaj ima dva poševno vrezana žepa, zadaj pa dva vodoravno vrezana žepa.
Hlačnici imata tanki rdeči obšiv. Pas za hlače je črne barve in ima srebrno sponko, na njej je nameščen znak ZVVS.
Krilo je črne barve, dolžine do kolen.

Zelena srajca z dolgimi rokavi se nosi brez jopiča in brez kravate z odpetim zgornjim gumbom. Ima dva naprsna našita žepa in všiti ramenski epoleti. Na snemljivih epoletah sta izvezena znaka ZVVS. Na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi grb Republike Slovenije z napisom VETERAN. Na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne veteranske federacije. Na desni strani prsi nad žepom se nosi sredinsko umeščen znak osebnosti iz istega blaga (prva črka imena in priimek). Obroba znaka in črke so v barvi starega zlata. Bela srajca z dolgimi rokavi z našitkoma ali brez se nosi pod jopičem in s kravato. Bela srajca s kratkima rokavoma in našitkoma se nosi brez jopiča in brez kravate z odpetim zgornjim gumbom. Ima dva našita naprsna žepa in všiti ramenski epoleti. Na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi grb Republike Slovenije z napisom VETERAN. Na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne veteranske federacije. Na desni strani prsi nad naprsnim žepom se nosi sredinsko umeščen znak  osebnosti iz istega blaga (prva črka imena in priimek). Obroba znaka in črke so v barvi starega zlata.
Kravata je v barvi suknjiča z natisnjenim znakom ZVVS.

MASKIRNA VETERANSKA UNIFORMA TO

6. člen

Maskirna veteranska uniforma TO je iz maskirno potiskane tkanine.
Maskirno veteransko uniformo SV sestavljajo:
– kapa,
– hlače,
– srajca,
– vetrovka,
– pulover,
– rokavice,
– škornji,
– pas za hlače.

7. člen

Na kapi se nosi znak ZVVS. Na srajci in vetrovki se nosita veteranska našitka. Na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi grb Republike Slovenije z napisom VETERAN. Na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne veteranske federacije. Na traku nad levim naprsnim žepom se na snemljivi epoleti nosi izvezen znak ZVVS. Na desni strani prsi nad naprsnim žepom se nosi sredinsko umeščen znak osebnosti iz istega blaga (prva črka imena in priimek). Obroba znaka in črke so v barvi starega zlata. Srajca se nosi samostojno, pod puloverjem ali vetrovko. Kadar se srajca nosi samostojno, se nosi z odpetim zgornjim gumbom. Hlače se nosijo zatlačene v škornje.

VETERANSKA UNIFORMA MSNZ ZVVS

8. člen

Veteranska uniforma MSNZ ZVVS je iz maskirno potiskane tkanine. Je v barvah nekdanje specialne brigade MORISa.
Veteransko uniformo MSNZ ZVVS sestavljajo:
– baretka,
– srajca,
– vetrovka,
– hlače,
– pas za hlače,
– škornji.

9. člen

Baretka je temno zelene barve. Na njej je kokarda MORIS-a.

Maskirna srajca z dolgimi rokavi se nosi z odpetim zgornjim gumbom samostojno ali pod vetrovko.

Ima dva naprsna našita žepa. Na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi grb Republike Slovenije z napisom VETERAN. Dva cm pod omenjenim našitkom se nosi našitek MSNZ. Na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne veteranske federacije. Na desni strani nad naprsnim žepom se nosi sredinsko umeščen znak osebnosti iz blaga, na levi pa napis SLOVENIJA.

Maskirna vetrovka se nosi prek srajce. Na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi grb Republike Slovenije z napisom VETERAN. Dva cm pod omenjenim našitkom se nosi našitek MSNZ. Na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne veteranske federacije. Na desni strani prsi nad naprsnim žepom se nosi sredinsko umeščen znak osebnosti iz blaga, na levi pa napis Slovenija.
Bojni pas je zelene barve in se nosi prek vetrovke.
Hlače so maskirne, pas za hlače pa črne barve.
Škornji so črne barve.

Kokarda MORIS-a je sestavljena iz ščita obrobljenega z vencem lipovih listov na dveh mečih. Na ščitu na lipovem listu je risova glava.

Našitek MSNZ ZVVS je okrogle oblike. V sredini je znak MSNZ, nad njim je na ustoličenem traku napis VETERAN, spodaj na usločenem traku pa napis MSNZ.

Obleko MSNZ ZVVS smejo nositi le veterani, ki jim je priznan status organizatorja MSNZ – 90. Pripadniki MSNZ-90 lahko nosijo znak MSNZ na bojni veteranski uniformi na desni strani.

10. člen

Kroj, barvo in kvaliteto blaga določa lista kakovosti, ki je sestavni del tega pravilnika. Lista kakovosti ima veljavnost zaščitnega znaka ZVVS.

11. člen

Zaradi večje promocije in boljše prepoznavnosti organizacije se ob različnih priložnostih priporoča nošnja čepic zelene barve z izvezenim znakom ZVVS ter raznih zelenih in belih majic z natisnjenim ali izvezenim znakom ZVVS.

III. VETERANSKE OZNAKE IN PRIZNANJA

12. člen

Veterani nosijo veteranske oznake:
– izvezen znak ZVVS se nosi na kapi. Natisnjen znak ZVVS se nosi na kravati. Na levi
   strani se nosi kovinski znak članstva ZVVS.
– znak osebnosti. Nosi se v višini levega žepa nad desnim naprsnim žepom oblačila.

13. člen

Oblike, barva, velikosti in kakovosti veteranskih oznak in našitkov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

VETERANSKA PRIZNANJA

14. člen

Veterani nosijo veteranska priznanja, ki so jih prejeli za svoje delo v ZVVS na levi strani suknjiča nad naprsnim žepom.
Priznanja se lahko nadomesti z nadomestnimi trakci, ki se lahko nosijo na srajcah in suknjiču veteranske uniforme ter na srajci maskirne veteranske uniforme SV.

DRUGE OZNAKE

15. člen

Pripadniki MSNZ, ki so veterani, lahko nosijo na svečani veteranski uniformi oznake organizacije MSNZ.

Veterani smejo na veteranski uniformi nositi državna odlikovanja, ki jih podeljuje predsednik  republike, znake, ki jih podeljujeta Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve in katerih vsebina je vezana na domoljubna dejanja, dejanja za hrabrost, hrabro dejanje, delo uspehov v Slovenski vojski in policiji.

Praporščaki ZVVS nosijo na svojih veteranskih uniformah znak praporščaka. Znak praporščaka se nosi na sredini desnega žepa suknjiča veteranske uniforme.

V času nošenja veteranskih oblek veteranom ni dovoljeno nošenje znakov, oznak, činov, priznanj in drugih simbolov, ki niso določena s tem pravilnikom.

ČASTNI PREDSEDNIŠKI PAS

16. člen

Predsednik ZVVS, PO in OZVVS ob izvolitvi prejmejo poseben svilen pas rdeče barve v spomin na ustoličenje slovenskih knezov na Gosposvetskem polju.
Obliko pasu določa lista kakovosti v prilogi z oznakami in znaki.
Pas se po izvolitvi novega predsednika ob primopredaji preda novemu predsedniku.

IV. NOŠENJE VETERANSKIH UNIFORM

17. člen

Veteransko uniformo lahko nosijo člani OZVVS, ki so članice Zveze veteranov vojne za samostojno Slovenijo.
Veteransko uniformo nosijo člani na:
– državnih proslavah in proslavah lokalne skupnosti,
– svečanih proslavah in prireditvah, ki jih organizira ZVVS,
– sejah in srečanjih mednarodnih veteranskih organizacijah,
– javnih nastopih, ko predstavljajo ZVVS,
– pogrebnih slovesnostih,
– prireditvah, ko to določi predsedstvo ali predsednik,
– komemoracijah vojnih veteranov (tako veteranov NOB kot tudi vojne za Slovenijo
   91).

18. člen

Veterani nosijo svečano veteransko uniformo urejeno, glede na vremenske razmere, le kot celoto.
Menjava njenih delov ali prirejanje ni dovoljeno.

19. člen

Sestavni del svečane veteranske uniforme so tudi bele rokavice, ki jih nosijo veterani:
– na pogrebnih svečanosti v primerih, ko nosijo krsto ali žaro, blazinico s priznanji
   pokojnega veterana, državno zastavo, veteranski prapor in vence,
– pri polaganju vencev na grobove padlih in umrlih veteranov,
– na državnih in veteranskih proslavah, ko nastopajo v ešalonu,
– praporščaki, ko nosijo prapore,
– pri izvajanju svečanega veteranskega dejanja.
Pod istimi pogoji se nosijo tudi maskirna veteranska uniforma SV in veteranska uniforma MSNZ.

Nespoštovanje pravil nošenja veteranske uniforme, se šteje za hujšo kršitev prve alineje 15. člena Statuta ZVVS. Častno razsodišče lahko izreče po 38. členu Statuta ZVVS ustrezen ukrep.

V. IZDELAVA SVEČANIH VETERANSKIH UNIFORM

20. člen

Svečane veteranske uniforme izdelujejo lahko le proizvajalci, ki imajo to pravico pridobljeno po postopku in v skladu s predpisi ter pogodbo sklenjeno z ZVVS. Proizvajalci so dolžni pri izdelavi svečanih veteranskih uniform spoštovati določila tega pravilnika, s katerim je določen kroj, kakovost, barva in druge zahteve za izdelavo uniform.
Glede naročanja in prodaje veljajo splošno veljavni predpisi za proizvodnjo in prodajo blaga.

VI. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Za spremembo kroja, barve in kakovosti svečane veteranske uniforme je pristojno predsedstvo ZVVS.
Postopno se nadomeščajo sedanje uniforme, dosedanje uniforme se zamenjajo ob iztrošenosti.

22. člen

Ta pravilnik je obvezen za ZVVS in vsa OZVVS, ki so članice ZVVS.

23. člen

Pravilnik je sprejelo Predsedstvo ZVVS na svoji 22. seji dne 16.12.2015 in velja od sprejema dalje. S temi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o veteranski uniformi preneha veljati Pravilnik o svečani veteranski obleki št. ZVVS-12/2003 z dne 05.11.2003.

Številka: ZVVS-12/1-2015
Datum: 16. 12. 2015
Ladislav Lipič
predsednik