Na podlagi določil 4. in 20 . člena Zakona o društvih (Ur.l. 64/2011 – UPB-2) in 31. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Ur.l. RS, št.21/2018) je Zbor veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, dne 30.03.2019 sprejel spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo

STATUTA

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SEVNICA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 • Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica (v nadaljevanju OZVVS) je;
 • nevladna organizacija v javnem interesu,
 • ustanovile so ga izključno domače fizične osebe zasebnega prava,
 • je nepridobitno, (nepridobitna je tista organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov),
 • je neprofitno,( neprofitna je tista organizacija, ki na podlagi zakona ali akta v katerem je določila svoj namen, dejavnosti in način upravljanja, dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava),
 • je neodvisno od drugih subjektov, ( organizacija je neodvisna od drugih subjektov, če imajo predstavniki države, samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih nevladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic ter gospodarskih družb, ter fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavniki drugih oseb, ki niso nepridobitne, v njenem poslovodnem organu, organ upravljanja ali organ nadzora skupaj manj kot četrtino glasov),
 • ni organizirano kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica, in je društvo, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki s tem statutom določenih organizacijskih oblik in kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.OZVVS Sevnica deluje v skladu s sprejetimi programskimi temelji in cilji.

2. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu na območju občine Sevnica in ima svoj sedež v Sevnici.
Ime društva je: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica.
Sedež in naslov združenja je v Sevnici, Kvedrova cesta 30a
Skrajšano ime združenja je: Združenje OZVVS Sevnica
Območno združenje zastopa predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

3. člen

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo s sedežem v Ljubljani, Rojčeva ulica 16. Pooblaščeni predstavnik območnega združenja na podlagi pooblastila pristojnega organa podpiše s pooblaščenim predstavnikom Zveze pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.

4. člen

Območno združenje ima svoj žig, štampiljko, znak in prapor.

Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini je znak združenja, ob robu napis OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SEVNICA in številka 04-3.

Znak združenja je okrogle oblike, v sredini se nahajata dve roki, njun podaljšek se končuje v znaku Triglava, ki je rumene barve. Roki se dvigujeta iz pravokotnega podstavka rdeče barve, v katerem je napis ZVVS v zlati barvi.

Prapor je pravokotne oblike, velikosti 115 cm x 86 cm. Podlaga je slovenska trobojnica, na vrhu je napis ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO v sredini je natisnjen znak ZVVS. Pod znakom je napis “OBMOČNO ZDRUŽENJE SEVNICA”.
Drog prapora je rdeče barve.

II. NAMEN IN CILJI OZVVS

5. člen

Namen združenja je:

spomin na odporništvo slovenskega naroda v boju za narodov obstoj, osamosvajanje, utemeljitev in nastanek lastne države ter njena uspešna obramba, ki so plod enotnosti slovenskega naroda, so temelji iz katerih izhajajo namen in cilji OZVVS Sevnica.

Cilji združenja so:
• ohranjanje in krepitev domoljubja, svobodoljubnosti, veteranske pripadnosti in socialne pravičnosti;
• ohranjanje spomina na izvajanje obrambnih aktivnosti v obdobju priprav na osamosvojitev ter obrambnih nalog
   in izvajanju bojnih aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo;
• ohranjanje spomina na TO, MSNZ, milico, NZ ter druge obrambne in zaščitne strukture – udeleženke v obdobju
   priprav na osamosvojitev ter izvajanje obrambnih nalog in bojnih aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo.
• spodbujanje solidarnosti in humanih medsebojnih odnosov med člani OZVVS Sevnica;
• krepitev vloge in pomena OZVVS na lokalni ravni;

III. DEJAVNOST OZVVS oz. NALOGE

6. člen

OZVVS Sevnica opravlja naslednje dejavnosti:

 • organiziranje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav na vojno in vojne za samostojno Slovenijo;
 • skrb za postavitev in ohranjanje obeležij vojne za samostojno Slovenijo;
 • organiziranje in izvedba sestankov, kulturnih, športnih in družabnih srečanj ter drugih prireditev in aktivnosti pomembnih za delovanje OZVVS Sevnica;
 • sprejema v članstvo udeležence priprav ali vojne za Slovenijo;
 • posveča posebno skrb ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med članstvom ne glede na njihova politična, stanovska in svetovno nazorska prepričanja in nudi vsestransko pomoč članom, ranjenim, invalidom in svojcem padlih v vojni za Slovenijo;
 • nudi članom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic na podlagi določb    veteranske zakonodaje;
 • seznanja javnost s posebnimi, do sedaj neznanimi dogodki in vlogami članov v procesu priprav ali neposredne aktivnosti v vojni za Slovenijo v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • uveljavlja, pospešuje in združuje ljubitelje strelskega športa med svojimi člani, organizira usposabljanje za varno ravnanje z orožjem, organizira strelsko rekreacijo, strelska tekmovanja, se ukvarja z zbiranjem starega arhivskega orožja, vzgaja svoje člane v duhu pripadnosti skupnosti, disciplini in spoštovanju do svoje države;
 • sodeluje in se povezuje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, njenimi organi, preko zveze pa tudi z drugimi podobnimi organizacijami v domovini in tujini, katerih osnovni namen združevanja je ohranjanje tradicije odporništva slovenskega naroda ter aktivno delovanje za mir doma in v svetu;
 • daje pristojnim državnim organom predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj, kakor tudi predloge za podeljevanje priznanj Zveze. Podeljevanje priznanj območnega združenja opredeljuje poseben pravilnik, ki ga na predlog predsedstva sprejme Zbor veteranov;
 • pridobivanje in hramba pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času priprav in vojne za samostojno Slovenijo, upoštevaje določbe zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • izvrševanje sklepov in stališč, ki jih sprejme glavni zbor oziroma predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijoter Pokrajinski odbor ZVVS Posavje.

IV. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

7. člen

Član OZVVS Sevnica lahko postane polnoletna oseba, aktivni udeleženec priprav ali aktivnosti v vojni za Slovenijo, ki je državljan Republike Slovenije in je v obdobju od 17. Maja 1990 do 26. Oktobra 1991, ne glede na čas trajanja udeležbe, aktivno opravljal naloge v pripravah ali vojni za Slovenijo, ter vsi, ki so pripravljeni enakopravno sodelovati pri ohranjanju spomina na osamosvojitev, krepitvi domoljubja ter uresničevati namen in cilje ZVVS in OZVVS.

Članstvo v OZVVS ne pomeni avtomatično pridobitev statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o vojnih veteranih.
Člani OZVVS lahko na lastno željo postanejo svojci žrtev vojne za Slovenijo ( zakonski in izven zakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v letu 1991.

Ne glede na določbe tega člena ne more postati član OZVVS oseba, ki je s svojim ravnanjem ovirala priprave in aktivnosti v vojni za Slovenijo ali ni do 18.7.1991 na poziv Predsedstva Republike Slovenije prestopila iz Jugoslovanske armade, oziroma je aktivno sodelovala v enotah Jugoslovanske armade ob agresiji na Republiko Slovenijo, nato pa šele prestopila.

Osebe, ki so pravočasno prestopile iz JA in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, po prestopu pa so aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenije v času vojne, izpolnjujejo pogoje za včlanitev v OZVVS Sevnica.

8. člen

Članstvo v OZVVS Sevnica je prostovoljno. Član lahko postane vsak polnoletni udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo, ki sprejema določbe tega Statuta in izpolnjuje v njem določene pogoje, ter poda pisno prijavo za sprejem v članstvo na Predsedstvo OZVVS Sevnica.
Za sprejem v članstvo se uporablja enotni obrazec, ki ga izda ZVVS. Evidenca članstva se vodi v skupnem programu, ki ga zagotovi ZVVS, vodi se na sedežu društva OZVVS Sevnica.
Društvo ima redne in častne člane.
Častne člane predlaga predsedstvo OZVVS Sevnica, potrdi jih Zbor veteranov.

Častni član OZZVS Sevnica, lahko postane vsak polnoletni državljan RS, ki pomembno prispeva k delovanju OZZVS Sevnica. Častni član, ki ni član združenja lahko sodeluje na sejah organov,razpravlja, nima pa glasovalne pravice.

V primeru, da Predsedstvo OZVVS Sevnica ugotovi, da zainteresirani udeleženec za članstvo v OZVVS Sevnica ne izpolnjuje predpisanih pogojev, izda pisni sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo.

Zoper sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo se lahko zainteresirani udeleženec za sprejem v članstvo OZVVS Sevnica pritoži predsedstvu OZVVS Sevnica v roku 15 dni po prejemu sklepa. Predsedstvo dokončno odloči o pritožbi.
Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

9. člen

Članstvo v OZVVS preneha:

 • s smrtjo člana;
 • s prostovoljnim izstopom;
 • z izbrisom iz članstva zaradi neplačila članarine kljub pisnem opominu;
 • z izključitvijo.

Član prostovoljno izstopi iz OZVVS Sevnica, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana se lahko izključi iz OZVVS Sevnica, če bistveno krši obveznosti iz 10. člena tega Statuta in s tem povzroči materialno ali nematerialno škodo OZVVS Sevnica.

O izključitvi iz članstva OZVVS Sevnica odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti izdan po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o delu častnega razsodišča. Pravilnik sprejme Zbor veteranov.
Zoper sklep ima prizadeti pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 15 dni po prejemu sklepa na zbor veteranov. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo zavrnjena.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

10. člen

 • Članice in člani (v nadaljevanju člani):
 • prejmejo člansko izkaznico;
 • nosijo znake pripadnosti območnemu združenju in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo;prejemajo glasilo Veteran vojne za Slovenijo;
 • volijo in so voljeni v organe OZVVS Sevnica, Pokrajinskega odbora POSAVJE in Zveze;
 • enakopravno izražajo svoja stališča in predloge preko voljenih organov;
 • se udeležujejo spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v obdobju priprav ali v vojni za Slovenijo;
 • so enakopravno deležni ugodnosti, ki jih priznavajo članom OZVVS SEVNICA državni in drugi organi, podjetja in posamezniki;
 • skrbijo za ohranjanje verodostojnosti prikazovanja dogodkov v pripravah ali neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo in zastopajo stališča v javnosti na dostojanstven način;

 • redno plačujejo članarino;
 • vestno izpolnjujejo zaupane jim naloge.

VI. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

11. člen

Organi OZVVS Sevnica so:

 • Zbor veteranov;
 • Predsedstvo;
 • Nadzorni odbor,
 • Častno razsodišče.

ZBOR VETERANOV

12. člen

Najvišji organ OZVVS Sevnica je zbor veteranov. Zbor veteranov sestavljajo vsi člani OZVVS Sevnica.
Zbor je lahko reden ali izreden.

Zbor veteranov lahko dela in odloča, ko je na seji prisotnih najmanj ena polovica članov. Če zbor ob uri, ko je sklican ni sklepčen, se počaka 30 minut, po tem času pa je zbor sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 40 članov. Zbor veteranov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje o predlaganih sklepih je praviloma javno,tajno se glasuje, če tako sklene zbor veteranov.

Volitve funkcionarjev območnega združenja in organov zbora veteranov se opravijo praviloma na volilni seji zbora veteranov, ki je vsaka štiri leta. O posameznih kadrovskih vprašanjih lahko zbor veteranov odloča tudi na letni seji.

Redni letni zbor skliče predsedstvo enkrat letno v prvem tromesečju tekočega leta, volilni zbor skliče predsedstvo vsaka štiri leta tudi v prvem tromesečju. Če predsedstvo v teh rokih ne skliče zbora, to opravi nadzorni odbor najkasneje do konca drugega tromesečja tekočega leta, Če tudi nadzorni odbor v roku ne skliče zbora, ga do konca tretjega tromesečja na pobudo treh članov OZVVS skliče predsedstvo Pokrajinskega odbora ZVVS Posavje.

Kadar letni zbor sklicuje nadzorni odbor ali predsedstvo ZVVS Posavje, je potrebo izvesti volilni zbor.
Za sklicatelja zbora veljajo vse določbe Statuta, ki urejajo to področje.

Na zboru veteranov člani OZVVS Sevnica razpravljajo o delu organov, dajejo predloge, pripombe in sugestije za delo, glasujejo o predlogih in aktih OZVVS Sevnica, volijo in so voljeni.

Zasedanje zbora veteranov skliče predsedstvo OZVVS Sevnica v skladu s programom in po potrebi. Dnevni red in gradivo pripravi Predsedstvo in ga pošlje najmanj sedem dni pred predvidenim zasedanjem.

Predsedstvo mora sklicati izredni zbor veteranov tudi na zahtevo najmanj 1/3 članov zbora veteranov ali na predlog nadzornega odbora. Predsedstvo mora sklicati zbor veteranov najkasneje v enem mesecu od dane zahteve. Če predsedstvo v roku enega meseca po podani zahtevi ne skliče zbora veteranov, ga je pooblaščen sklicati nadzorni odbor oziroma pooblaščen predstavnik najmanj ene tretjine članov.
Izredni zbor članov lahko sklepa le o zadevi za katero je sklican.

Zasedanje zbora veteranov poteka po poslovniku, ki ga sprejme zbor veteranov. Sejo vodi predsednik OZVVS Sevnica. Zbor veteranov lahko vodi tudi izvoljeno delovno predsedstvo.

13. člen

Zbor veteranov na volilni seji izvoli:

 • predsednika, namestnika predsednika,
 • podpredsednika,
 • člane predsedstva,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • in po potrebi druga stalna ali občasna delovna telesa.

14. člen

Mandatna doba predsednika, namestnika predsednika, podpredsednika, članov predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča in drugih organov OZVVS Sevnica je štiri (4) leta.

15. člen

Zbor veteranov opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sprejme poročilo o izvajanju programa in finančnega načrta;
 • razpravlja o poročilih predsednika, predsedstva, nadzornega odbora in drugih organov;
 • odloča o prenehanju delovanja OZVVS Sevnica.
 • odloča o vključevanju v ZVVS sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge splošne akte OZVVS Sevnica;
 • razpravlja in sprejema stališča o aktualnih vprašanjih dela in organiziranosti OZVVS Sevnica;
 • voli predsednika, namestnika predsednika, člane predsedstva, nadzorni odbor, častno razsodišče, in po potrebi druga stalna ali občasna delovna telesa, sprejema program dela OZVVS Sevnica za naslednje leto;

 • sprejema sklepe, stališča in smernice za delo organov in funkcionarjev OZVVS Sevnica;
 • obravnava poročilo o poslovanju OZVVS Sevnica ;
 • odloča o prošnjah in pritožbah članov zoper sklepe organov, dokončno odloča o izključitvi člana;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun.

PREDSEDSTVO

16. člen

Predsedstvo območnega združenja šteje enajst (11) članov. Štiri (4) člane po funkciji (predsednik, namestnik predsednika, dva (2) podpredsednika) ter šest (6) članov predsedstva, ki jih izvoli zbor veteranov izmed svojih članov, ter sekretar, ki ga na predlog predsednika izvoli predsedstvo na svoji prvi seji. Predsednik predstavlja in zastopa OZVVS Sevnica, sklicuje seje zbora veteranov in predsedstva, podpisuje akte in sklepe ter stališča, ki jih sprejemata zbor veteranov in predsedstvo ter skrbi za zakonitost dela. V njegovi odsotnosti te naloge izvaja namestnik predsednika.

Predsednik je lahko izvoljen največ dva zaporedna mandata. Ostali člani predsedstva so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Po izteku dveh mandatov Zbor veteranov imenuje dotedanjega predsednika OZVVS Sevnica za častnega predsednika OZVVS Sevnica.
Sekretar organizira in je odgovoren za opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih opravil v skladu s splošnimi in posebnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Predsedstvo se sestaja po potrebi. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika ali drugi član, ki ga določi predsedstvo. Na seji zadolžena oseba piše zapisnik.

Seja predsedstva je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.
Predsedstvo je izvršilni organ zbora veteranov OZVVS Sevnica. Skrbi za delo OZVVS Sevnica med dvema zasedanjema zbora veteranov. Svojo funkcijo opravlja na podlagi programa dela, finančnega načrta ter sklepov in usmeritev zbora veteranov.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno zboru veteranov.

17. člen

Predsedstvo OZVVS Sevnica opravlja zlasti naslednje naloge:

 • skrbi za operativno izvrševanje programa dela in finančnega načrta območnega združenja;
 • pripravlja gradiva za zbor veteranov in druge organe;
 • pripravlja letni program dela;
 • določa podpisnike finančnega poslovanja;
 • določa višino članarine,
 • odloča o oprostitvah plačila letne članarine ter o tem obvešča Zvezo;
 • sprejema operativni načrt za uresničitev letnega programa društvene aktivnosti OZVVS Sevnica ;
 • imenuje praporščake;
 • določa pogoje nošenja uniform;
 • ustanavlja stalne in občasne komisije;
 • pripravlja poročila o delu;
 • pripravi finančni načrt in zaključni račun območnega združenja;
 • pripravlja in sklicuje seje zbora veteranov;
 • usmerja in koordinira delo;
 • predlaga kandidate za vodstvo OZVVS SEVNICA in za organe Pokrajinskega odbora POSAVJE ter Zveze veteranov vojne za Slovenijo;
 • oblikuje smernice in stališča za delo predstavnika OZVVS SEVNICA v pokrajinskem odboru POSAVJE in ZVVS ali drugih organov, če o vprašanjih, ki so na dnevnem redu ni pred tem zavzel stališče zbor veteranov;
 • sprejema predloge za priznanja in odlikovanja;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, premičnin;
 • daje pobude in predloge o dodelitvi drugih priznanj in nagrad zaslužnim članom;
 • skrbi za javno ter interno informiranje;
 • upravlja s premoženjem združenja;

18. člen

Predsedstvo lahko ustanovi stalne in občasne delovne skupine. Člane delovnih skupin imenuje predsedstvo izmed članov OZVVS Sevnica.

19. člen

Predsedstvo izmed članov OZVVS Sevnica imenuje tri (3) praporščake, ki v skladu s pravili ZVVS skrbijo za vzdrževanje in uporabo prapora in se po odločitvi predsedstva oziroma predsednika OZVVS s praporom udeležujejo srečanj, shodov, proslav, pogrebnih slovesnosti, komemoracij in drugih prireditev ter tako predstavljajo OZVVS Sevnica.
Praporščaki se udeležujejo usposabljanja praporščakov, ki ga izvaja ZVVS.
OZVVS praporščakom zagotovi veteranske obleke, katere morajo primerno vzdrževati in uporabljati.
Veterani nosijo veteransko uniformo v skladu s pravilnikom, ki ga je sprejela krovna organizacija ZVVS.

NADZORNI ODBOR

20. člen

Nadzorni odbor izvoli zbor veteranov.

Naloge nadzornega odbora so, da spremlja delo funkcionarjev in organov OZVVS Sevnica ter nadzoruje materialno in finančno poslovanje.

Če nadzorni odbor ugotovi večje nepravilnosti oziroma nezakonitosti funkcionarjev ali organov ima pravico in dolžnost zahtevati odpoklic odgovornih za nepravilna oziroma nezakonita dejanja. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča predsedstvo. O ugotovitvah mora poročati tudi zboru veteranov, ko zaseda.

Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika predsednika in tri (3) člane, ki so izvoljeni izmed članov OZVVS.
Mandatna doba nadzornega odbora je štiri (4) leta

ČASTNO RAZSODIŠČE

21. člen

Častno razsodišče izvoli zbor veteranov za dobo štirih (4) let.

Častno razsodišče razpravlja in odloča o sporih med člani

OZVVS Sevnica, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolžnosti določenih v tem statutu. Častno razsodišče obravnava člane, člane organov in funkcionarje OZVVS Sevnica, ki so kakorkoli kršili določila tega statuta ali določil drugih aktov OZVVS Sevnica.

Častno razsodišče posluje po pravilniku o delu Častnega razsodišča, ki ga sprejme Zbor veteranov.

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki sta izvoljena izmed članov OZVVS Sevnica.

22. člen

Častno razsodišče lahko na podlagi ugotovljene kršitve člana izreče naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni opomin;
 • javni opomin;
 • opomin pred izključitvijo;
 • izključitev.

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako ima pravico tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

VII. ZASTOPANJE ZDRUŽENJA

23. člen

Predsednik predstavlja in zastopa OZVVS Sevnica, sklicuje seje zbora veteranov in predsedstva, podpisuje akte in sklepe ter stališča, ki jih sprejemata zbor veteranov in predsedstvo ter skrbi za zakonitost dela. V njegovi odsotnosti te naloge po pooblastilu izvaja namestnik predsednika.
Predsednik društva ima samostojna, neomejena pooblastila.
Mandatna doba predsednika je štiri (4) leta.
Za zakonito poslovanje predsednik odgovarja z vsem svojim premoženjem. Predsednik je lahko razrešen pred potekom mandata, če ne dela v skladu s statutom združenja.

VIII. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IN IZVAJANJE NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NADZOR NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

24. člen

Dohodki združenja so:

 • članarine;
 • sofinanciranje ZVVS glede na letni program dela združenja;
 • sredstva, ki jih za delovanje društva namenjajo skupnosti, posamezniki, družbe, podjetniki, združenja in skupnosti;
 • drugi viri.

  Vse prihodke sme OZVVS Sevnica uporabiti le za izvajanje svoje društvene dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Premično in nepremično premoženje vpisano v inventarno knjigo OZVVS Sevnica in je nerazdelna lastnina OZVVS Sevnica. Vsaka delitev premoženja OZVVS Sevnica med njegove člane je nična.

  Višino letne članarine določa Predsedstvo OZVVS Sevnica.

25. člen

Poročilo o poslovanju z zaključnim računom obravnava in sprejme zbor veteranov. Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi. Poročilo o poslovanju mora prikazati resnično stanje premoženja in poslovanja.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica ima svoj transakcijski račun.
OZVVS v skladu s sprejetim Poslovnikom o delu pokrajinskega odbora ZVVS POSAVJE sodeluje pri zagotavljanju prostorskih in materialnih pogojev za delo PO ZVVS POSAVJE.
S premoženjem društva upravlja predsedstvo.
Pooblaščeni podpisnik za finančno poslovanje društva OZVVS Sevnica, je predsednik.

IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA DRUŠTVA

26. člen

 • Delo OZVVS SEVNICA in njegovih organov je javno. 
  Javnost delovanja OZVVS SEVNICA zagotavlja z: 
  nudenjem možnosti vpogleda članov v zapisnike organov OZVVS Sevnica;
 • vabljenjem novinarjev na sejo organov Združenja;
 • objavljanjem vabil za seje zbora veteranov in drugih pomembnejših obvestil preko sredstev javnega obveščanja.Za javnost dela je odgovoren predsednik OZVVS SEVNICA.

NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV TEMELJNEGA AKTA

27. člen

Določbe tega statuta razlaga Predsedstvo OZVVS Sevnica. Predsedstvo se pooblasti, da lahko izvrši redakcijske popravke tega statuta po sprejemu na zboru veteranov pri pristojni upravni enoti.
Statut sprejme zbor veteranov s polovično (1/2) večino.

NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V TAKEM PRIMERU

28. člen

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja OZVVS Sevnica preide njegovo premoženje na Zvezo veteranov vojne za Slovenijo ( v nadaljnjem besedilu ZVVS) v kolikor jim ZVVS v trenutku prenehanja delovanja OZVVS Sevnica status nevladne organizacije z enakim ali podobnim namenom kot ga je imelo OZVVS Sevnica do prenehanja delovanja nepridobitne pravne osebe javnega prava. V kolikor ZVVS v trenutku prenehanja delovanja OZVVS Sevnica nima katerega od prej navedenih statusov, se premoženje OZVVS Sevnica prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Neuporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun. Vsota delitve premoženja je nična.

O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.

XII. KONČNE DOLOČBE

29. člen

S sprejemom tega statuta preneha veljati statut OZVVS Sevnica, ki ga je sprejel Zbor veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica dne, 17.03.2017

Spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo statuta je sprejel Zbor veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, dne, 30. 03. 2019.

 

Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica:
Ivan Cajner